Close

 

SPORARENA DİJİTAL HİZMETLER PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. İLETİŞİM AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu:   Sporarena Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş.

       100. Yıl Mahallesi 2264. Sokak No:1 Bağcılar / İstanbul

Sporarena Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş (“yakala.co”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile ilgili mevzuat uyarınca https://www.yakala.co/ internet sitesi aracılığıyla talep ve şikayetlerinizin takibi, talepleriniz doğrultusunda destek hizmetlerin sunulması kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili sizlere bilgi vermek amacıyla işbu İletişim Aydınlatma Metni’ni hazırladık.

1. Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir?[1] 

 

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • Ad
 • ●       Soyad

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, yakala.co tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde (f) bendinde belirtilen; 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

 • Çevrimiçi Elektronik Formlar (İletişim Formu)
 • Canlı Destek 

 

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • E-Posta Adresi
 • ●       Telefon Numarası
 • ●       İş Telefon Numarası
 • ●       İş Yeri İsmi-Unvanı
 • ●       İş Yeri Adres Bilgileri (İl ve İlçe Bilgileri)

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, yakala.co tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde (f) bendinde belirtilen; 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

 • Çevrimiçi Elektronik Formlar (İletişim Formu)

 

Müşteri İşlem Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • Talep/Şikayet Bilgileri
 • Firma Bilgileri (Şirket Kuruluş Tarihi, İnternet Sitesi, Firmanız Hakkında)

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, yakala.co tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde (f) bendinde belirtilen; 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

 • Çevrimiçi Elektronik Formlar (İletişim Formu)
 • Canlı Destek 

 

 

2. Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılacaktır?[2] 

Kişisel verileriniz, 

 • Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve /denetimi ve iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na,
 • Faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi sırasında, sözleşmesel ilişkimiz kapsamında; bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Grup Şirketlerimiz ve Bağlı Ortaklılıklarımız’a,
 • Faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi sırasında sözleşmesel ilişkimiz kapsamında, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla birlikte çalıştığımız Tedarikçi Yetkilileri ve Çalışanları’na,
 • Sözleşmesel ilişkimiz kapsamında,  iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla  işbirliği yaptığımız İş Ortaklarımız’a,

aktarılmaktadır.

Kişisel verileriniz, yakalaco web sitesi üzerinden üyelik kaydı oluşturmanız halinde, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sunucuları yurt dışında bulunan teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan/kullanımımıza sunulan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilmektedir. Bu kapsamda, tarafınıza ait kişisel veriler, açık rızanıza dayalı olarak, gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, yakalaco adına sunucuları yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılar tarafından işlenecek ve yukarıda sayılan amaçlarla otomatik olarak yurt dışına aktarılacak ve sayılanlar dışında diğer 3. kişilerle paylaşılmayacaktır. 

 

3. Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?

 

Kişisel verileriniz, kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Kanunda veya ilgili mevzuatta bir süre öngörülmemişse; işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla belirlenen makul sürelerce saklanmaktadır.

 

4. İlgili Kişi Olarak Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

 

Kişisel verilerinize ilişkin;

●    Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

●    Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

●    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

●    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

●    Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

●    KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

●    Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

●    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

●    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

 

5. İlgili Kişi Olarak Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla; 

 • Islak imzalı başvuru formu ile kimliğinizi tevsik edici belgelerle birlikte, 100. Yıl Mahallesi 2264.Sk No:1/51 Bağcılar/İstanbul adresine bizzat veya posta yoluyla,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle […][3]  kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine göndererek,
 • İlgili Kişi tarafından Sporarena Dijital Hizmetler Pazarlama Ve Ticaret Anonim Şirketi’ne daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden  […][4]   adresimize göndererek, 

Sporarena Dijital Hizmetler Pazarlama Ve Ticaret Anonim Şirketi’ne iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, ilgili departmana ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.